תקנון הצטרפות למועדון הלקוחות של איתנ’ס

1. מועדון הלקוחות של איתנ’ס ייצור עוגות בע”מ” ח.פ. 512367244 מתופעל על ידי חב’ וליוקארד בע”מ.
2. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון. לקוח המצטרף למועדון מקבל על עצמו, בעצם ההצטרפות, את כללי תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.
3. כל משתמש/מזמין רשאי לבקש להירשם כחבר במועדון הלקוחות של החברה. ההרשמה אינה כרוכה בתשלום.
4. על אף האמור, החברה רשאית לסרב לאשר את קבלתו של משתמש/מזמין כחבר במועדון הלקוחות מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתצטרך לנמק את סירובה.
5. בעת אישור ההצטרפות למועדון לקוחות של החברה, מצהיר המשתמש/המזמין כי קרא את תקנון החברה ומסכים לכל תנאיו.
6. מילוי פרטי המשתמש/המזמין למועדון הלקוחות על-ידו מהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה.
7. החברה רשאית בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את חברותו של המשתמש/המזמין במועדון הלקוחות.
8. השימוש בחבר מועדון הלקוחות יהיה בהתאם לתקנון החברה כפי שיתעדכן באתר מעת לעת ע”י החברה ובהתאם להוראות המפורטות במסמך זה.
9. הטבות המועדון יוענקו לחבר מועדון פעיל בלבד, והן יכללו:
9.1. הטבת CashBack בכל רכישה, בהתאם לאחוזים שיקבעו ע”י החברה מעת לעת. התחלת שימוש בהטבה זו תחל לאחר צבירה של מינימום 50 ₪.
9.2. חבר המועדון יוכל לממש את הטבת יום ההולדת במהלך חודש קלנדרי בו חל יום הולדתו בלבד. ההטבה תישלח אליו במסגרת רכישה שיעשה באתר בחודש יום ההולדת, בהתאם לתנאי המשלוח הנהוגים באתר. עם זאת, הטבת יום ההולדת אינה ניתנה למימוש ברכישה ראשונה באתר.
9.3. הטבות נוספות אשר יקבעו מעת לעת על ידי החברה.
9.4. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל ו/או לשנות את הטבות המועדון, בהתאם לצרכיה ולהבנתה ו/או לבטל את תוכנית מועדון הלקוחות בהתאם למדיניות החברה והחלטותיה.
10. הזכאות להטבות והנחות המועדון מוענקת לחבר מועדון פעיל בלבד. חבר מועדון פעיל הינו משתמש/מזמין אשר ביצע רכישה באתר ב-4 חודשים קלנדריים אחרונים. למען הסר ספק, בהיעדר פעילות מסוג רכישה באתר, במשך 4 חודשים קלנדריים, יאבד חבר המועדון את הזכות להטבות והנחות. לאחר חידוש פעילותו במועדון, יחל לצבור הטבות מועדון כמשתמש/מזמין מועדון חדש, בהתאם לתנאים שיהיו באותו מועד.
11. יודגש כי בכוונת החברה להפיץ לחברי המועדון דברי פרסום, הנחות, מבצעים, עדכונים וחומר שיווקי באמצעות דואר אלקטרוני ו/או SMS ו/או ווצאפ ו/או PUSH .
11.1. מובהר, כי הצטרפות המשתמש/מזמין כחבר במועדון הלקוחות של החברה, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי לחברה, יהוו הסכמה של המשתמש/מזמין לקבלת לכל הפחות הודעת דואר אלקטרוני אחת וכן הודעת PUSH והמשתמש/מזמין מצהיר כי אין ולא תהיה לו כל טענה או תביעה מכל מן וסוג שהוא כנגד החברה או מי מטעמה בגין הודעות ראשוניות אלה ולרבות תביעה עפ”י חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008
11.2. זה ואף זה, הצטרפות המשתמש/מזמין כחבר במועדון הלקוחות של החברה, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי לחברה, יהווה הסכמה של המשתמש/מזמין לקבלת פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שהחברה מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008, וזאת באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS או ווצאפ אוPUSH שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של החברה.
11.3. למען הסר ספק מובהר, כי החברה פטורה מחובת ההודעה על הטבות או מבצעים לחבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי החברה באשר לאי קבלת פרסום.
11.4. משתמש/מזמין אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שרות משלוח ההודעות SMS ו/או PUSH יפנה לחברה בכתב בבקשה להסיר עצמו מהרשימה. לחילופין ניתנת למשתמש/מזמין האפשרות להסיר את עצמו מרשימת התפוצה באמצעות קישור ההסרה במסרים שנשלחים אליו.
12. חבר מועדון הלקוחות מתחייב של לנצל לרעה את החברות במועדון הלקוחות. כל ניצול לרעה ו/או ניסיון שכזה יגרום לביטול החברות במועדון הלקוחות.

נגישות
  • טרם נוספו מוצרים.

שלח לנו מסר, ונחזור אליך בהקדם