תקנון/תנאי שימוש באתר איתנ’ס  יצור עוגות בע”מ (להלן : “החברה”)

תנאי מכר כלליים ותנאי שימוש באתר eytans.co / “איתנ’ס ייצור עוגות בע”מ” ח.פ. 512367244

1. מבוא:
1.1 תקנון זה מגדיר את הזכויות והחובות בעת השימוש באתר ובעת הזמנת המוצרים המוצעים בו.
1.2 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
1.3 כל המשתמש/המזמין את שירותיי האתר בכל דרך שהיא אם ברכישה מקוונת, טלפון ו/או בכל צורה אחרת ו/או ביצוע פעולות כלשהן באתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו המהוות הסכם מחייב בין המשתמש/המזמין לבין החברה ומסכים לכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר יהיה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון.
1.4 החברה שומרת את זכותה לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת ומועד החלת השינוי כאמור, יהיה מרגע פרסומו באתר.
1.5 מובהר בזאת, כי למשתמשים/למזמינים באתר לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין כל עדכון ו/או שינוי באתר.

2. הגדרות:
2.1 בתנאי שימוש אלה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות המופיעה לצידם, כמפורט להלן. לכל המונחים אשר לא הוגדרו במפורש בתנאי השימוש, תיוחד המשמעות הניתנת להם במסגרת ההתקשרות הרלבנטית, בהתאם להקשרם ולפרשנותם התכליתית, אלא אם הכתוב מחייב אחרת.
2.2 “האתר”- אתר אינטרנט בבעלות החברה בכתובת eytans.co
2.3 “המזמין”- כל גורם ו/או ישות משפטית חוקית הרוכש מאת החברה מוצר ו/או שירות באמצעות האתר.
2.4 “משתמש” – אדם מעל גיל 18, אשר ביקש להירשם לאתר ו/או למועדון הלקוחות של החברה לצרכי שימוש אישי, סביר ולמטרות חוקיות.
2.5 “מוצר” – מוצר ו/או שירות המוצע לרכישה באמצעות האתר.
2.6 “שירות” – שירות במסגרתו ניתנת למשתמש/מזמין האפשרות לרכוש מוצרים המוצעים למכירה באתר, לאחר שאלו יוצרו בהתאם לבחירתו של הלקוח. החברה מייצרת את המוצרים שהוזמנו ומספקת אותם ללקוח, באמצעות חברת אספקה, כמפורט בתנאי השימוש להלן.
2.7 “החברה” – איתנ’ס ייצור עוגות בע”מ – ח.פ. 512367244, לרבות בעלי מניות, נושאי משרה, מנהלי, עובדי, ספקי החברה וכל הפועל מטעמה.

3. השימוש רכישה באתר:
3.1 כחלק מביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר יידרש המשתמש/המזמין להזין במערכת האתר פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס אשראי וכן כתובת המשלוח והערות מיוחדות למקום האספקה.
3.2 החברה ובעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש/המזמין בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
3.3 הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. כנגד מי שהשאיר פרטים כוזבים בזדון באתר יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי מטעמם.
3.4 במקרה של הקלדה שגויה של פרטים, שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות למנוע מהמשתמש את השימוש באתר לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לחסום גישתו אליו.
3.5 השירות באתר יינתן אך ורק למשתמש/מזמין שגילו מעל 18 שנים. לחברה אין יכולת לאמת את גילו של המשתמש/מזמין ואין היא אחראית בגין שימוש לרעה שנעשה בשירות על ידי גורם שגילו מתחת לגיל 18.
3.6 אתר החברה שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למשתמש/למזמין מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות האתר, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת ע”פ שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בנימוק לכך.
3.7 לאחר שליחת ההזמנה ע”י המשתמש/המזמין יישלח לו באופן אוטומטי אישור עם פרטי הזמנתו והודעה בדבר גביית התשלום. יובהר, כי אישור זה אינו מהווה אישור החברה על ביצוע ההזמנה ו/או אישור החברה על הימצאות מוצר מסוים במלאי.
3.8 ההזמנות יבוצעו באתר ע”י בחירת מאפיין המוצר ע”פ גודל, משקל וכו’.
3.9 בתום בחירת המוצרים והשלמת הזמנה בסך של 70 ₪ לפחות, על המשתמש/המזמין לוודא את פרטי ההזמנה וכן את טבלת אזורי החלוקה ואספקה ולאחר מכן לעבור לעמוד התשלום. סכום רכישת מינימום באתר יקבע מעת לעת ע”י החברה.
3.10 הזמנות שיתקבלו באתר החברה יסופקו בהתאם לזמני ותנאי המשלוח המפורטים באתר ואשר יכולים להשתנות מעת לעת לפי החלטת החברה.
3.11 תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה/האתר. בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר החברה, לבין המוצר במציאות. אין בכך כדי להטיל על החברה/אתר, או מי מטעמם, אחריות כלשהי.
3.12 כל מחירי המוצרים באתר כוללים מע”מ כדין.
3.13 החברה רשאית, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את מחירי המוצרים.
3.14 התשלום באתר החברה יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בארץ ובכפוף לכך שהחברות מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט למשתמש/למזמין.
3.15 על אף האמור לעיל, החברה/האתר, שומרים לעצמם את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שייבחרו ולפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
3.16 המחיר התקף הוא המחיר הנקוב בעת התשלום.
3.17 על המשתמש/המזמין למסור לחברה פרטי כרטיס אשראי. השלמת העסקה מותנית באישור ואימות העסקה על ידי חברת האשראי.
3.18 החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לאפשר למשתמשי/מזמיני האתר ומי שאינם חברים במועדון הלקוחות להשתתף במבצעים והטבות האתר לפי תנאי התקנון.

4. אספקת מוצרים:
4.1 במקרה שבוצעה הזמנה למוצר המוצג באתר והתברר כי המוצר אזל, החברה מתחייבת להודיע למשתמש/למזמין על כל חוסר בפריט ולסכם עם המשתמש/מזמין את מועד משלוח הפריט החסר , או זיכויו בהתאם.
4.2 החברה רשאית לעדכן את האתר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי ו/או לשנות את מחירי המוצרים ותעריפי המשלוחים מעת לעת, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
4.3 המשתמש/המזמין מצהיר ומאשר כי ידוע לו שאספקת המוצרים נעשית על-ידי חברת אספקה חיצונית עמה עובדת החברה (להלן: “חברת האספקה”). לפיכך, מועד האספקה הנקוב באתר החברה הינו מועד אספקה משוער בלבד, אלה אם נקבע אחרת . אספקת המוצרים לאחר המועד המשוער לא תהווה הפרה של הסכם ההתקשרות עם החברה.
4.1 יחד עם האמור, החברה תפעל כדי שחברת האספקה תספק את המוצר בהתאם למועדי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצר, וזאת כאמור, בכפוף לתשלום מלא עבור המוצר.
4.2 מובהר ומודגש, כי דמי המשלוח אינם כלולים במחיר המוצר, אלא אם כן צוין במפורש כי עלות המשלוח היא חינם.
4.3 ככל שהרכישה בוצעה בתשלומים, החברה רשאית לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
4.4 מובהר, כי על המשתמש/המזמין חלה האחריות לענות ו/או לחזור לחברת האספקה לצורך תיאום אספקת המוצר, כתנאי לאספקתו בזמן.
4.5 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה תהא רשאית לספק את המוצר למשתמש/מזמין במקום סמוך ומקובל, וזאת לאחר תיאום מראש עם המשתמש/המזמין.
4.6 למען הסר ספק – מועדי האספקה המצוינים על ידי החברה הנם ימי עסקים.

5. מדיניות החזרת מוצרים וביטול הזמנות:
5.1 במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים, על המשתמש/המזמין להודיע על כך לחברה בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה. אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המשתמש/המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצדו.
5.2 במידה וירצה המשתמש/המזמין להחליף/להחזיר פריט שרכש כתוצאה מפגם שהתגלה בו, יהיה הדבר בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.
5.3 במידה שהתגלה פגם במוצר, יפוצה המשתמש/המזמין במוצר חלופי או יזוכה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, וזאת לאחר שפנה אליה.
5.4 שינוי הזמנה על ידי המשתמש/המזמין יתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המשתמש/המזמין .
5.5 החברה/האתר רשאים לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסרו על כך למשתמש/מזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המשתמש/המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המשתמש/המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.
5.6 יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות החברה, כפי שתקבע מעת לעת.

6. השימוש באיזור האישי באתר:
6.1 משתמש/מזמין יוכל להירשם לאתר החברה, אף מבלי להיות חבר במועדון.
6.2 יובהר, כי הרשמה לאתר החברה ומסירת פרטי דואר אלקטרוני, יהווה הסכמה של המשתמש/המזמין לקבלת פרסומות, הודעות, מבצעים וחומר שיווקי שהחברה מפיצה ו/או תפיץ בעתיד וזאת בהתאם לתיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח – 2008, באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות פוש והודעה שתישלח ישירות למכשיר הסלולרי או למחשבו של המשתמש/המזמין.
6.3 משתמש/מזמין אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצות של החברה לשם קבל שירות משלוח ההודעות ו/או דואר אלקטרוני יפנה לחברה בכתב בבקשה להסיר עצמו מן הרשימה.
6.4 הרשמה לאיזור האישי באתר, אינה מהווה חברות במועדון הלקוחות של החברה. לצורך הצטרפות למועדון הלקוחות של החברה, על המשתמש/מזמין להירשם למועדון הלקוחות בטפסים הייעודים להרשמה למועדון.

7. מדיניות פרטיות :
7.1 החברה מחויבת לפעול להגנה מרבית על פרטיותם של המשתמשים/המזמינים באתר, לרבות רכישות שבוצעו על ידם באתר (להלן: “המידע האישי”).
7.2 המידע האישי נשמר במאגר המידע של החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל”א – 1981, וייעשה בו שימוש על פי הוראות תנאי שימוש אלו ו/או על פי הוראות כל דין.
7.3 החברה רשאית להשתמש בטכנולוגיית Cookies ו/או בטכנולוגיות דומות לצורך תפעולו השוטף של האתר ולצורך שיפור ושדרוג השירות של המשתמש/המזמין, ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים. המשתמש/המזמין רשאי שלא לאפשר לחברה להשתמש ב- Cookies, ואולם יתכן כי במקרה כאמור השימוש באתר ובשירות יוגבל באופן מסוים.
7.4 סליקת כרטיסי האשראי של המשתמשים/המזמינים לצורך תשלום בגין שירות המשלוחים מתבצעת באמצעות ספק הסליקה והחברה אינה שומרת את פרטי כרטיסי האשראי שנמסרו על-ידם.
7.5 החברה/האתר רשאית להשתמש בפרטים שהמשתמש/המזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המשתמשים/מזמינים וזאת לצורך שיפור השירותים והקשר עימם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ”ב לצד ג’ אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את זהותו של המשתמש/מזמין.
7.6 במידה והמשתמש/מזמין אינו מעוניין להיכלל במאגר המידע, יהא עליו להודיע על כך לחברה/אתר בכתב וזאת בהתאם להוראות הדין.
7.7 החברה/אתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה ויבוצעו שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, תפרסם החברה הודעה על כך באתר.

8. קניין רוחני :
8.1 הקניין הרוחני באתר החברה, בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או מתכונים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ”ב, שייכים בלעדית לחברה.
8.2 משתמש ו/או מזמין ו/או כל צד ג` לא יהיה רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר, במידע שבאתר, ו/או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו, למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר ולמעט המטרה שלשמה מותר השימוש באתר.
8.3 זכויות הקניין הרוחני של החברה כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר.
8.4 כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות למשתמש/המזמין ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.
8.5 מוסכם ומובהר בזאת, כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא באחריות באופן כלשהו בגין כל נזקים – ישירים, עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים, מסתברים ו/או עונשיים – אשר נגרמו ו/או עלולים להיגרם עקב ההתקשרות בין המשתמש/המזמין ובין החברה, בין אם מדובר במידע רגיש ו/או חסוי ובין אם לא.

9. שיפוי:
9.1 מבלי לגרוע מהוראות פרטניות בעניין תנאי שימוש זה שעניינן הטלת אחריות ו/או היעדר אחריות, מובהר ומוסכם בזאת כי למעט בנסיבות של התנהגות בתרמית, בזדון או ברשלנות רבתי, החברה וכן כל מי מטעמה, לרבות בעלי מניותיה, הדירקטורים שלה, עובדיה או סוכניה אינם אחראים בגין נזק מכל מין וסוג, ישיר או עקיף, שייגרם לכל אדם העושה שימוש באתר ו/או בשירות, ובכלל זה נזקים שמקורם באי יכולת להשתמש באתר ובשירות, נזקים שנגרמו עקב הסתמכות על התכנים המופיעים באתר עקב טעויות, אי התאמות, השמטות וכיו”ב, וירוסים, עיכובים, גניבה וכיו”ב.
9.2 המשתמש/המזמין מצהיר ומתחייב בזה, מיד עם קבלת דרישה בכתב מבעלי הרשת, לשפות ו/או לפצות, באופן מלא, את בעלי החברה, ו/או מי מטעמם בגין כל עלות, הוצאה או נזק, ישירים או עקיפים ובגין כל תביעה או דרישה, בלא הגבלה, ובכלל זה בגין שכר טרחת עו”ד ושכר מומחים אחרים, בכל הערכאות, שיושתו ו/או יחויבו על האמורים לעיל ו/או יוצאו על ידם בפועל, הנובעים משימוש המשתמש/המזמין באתר, הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש/המזמין, ו/או הפרת זכויות כל גורם אחר בקשר עם החברה.
9.3 החברה תפעל בכל האמצעים הסבירים על מנת שהשימוש באתר יתאפשר ללא תקלות, אולם אינה מתחייבת ואינה מצהירה בשום פנים ואופן, במפורש או במרומז, כי אכן כך יהיה, ולא מן הנמנע כי בפרקי זמן מסוימים לא ניתן יהיה לעשות שימוש באתר ו/או בשירות או כי יהיו עיכובים או הגבלות בשימוש באתר ו/או בשירות. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם שמקורו ביכולת השימוש שבאתר ובכלל זה אינה אחראית לנזקים שייגרמו לתוכנה ולחומרה של המשתמש/המזמין המשתמש באתר ובשירות ו/או לכל נזק שייגרם כתוצאה מווירוסים ו/או תוכנות אחרת.

10. יישוב סכסוכים וסמכות שיפוטית:
10.1 על הסכם זה ועל מערכת היחסים שבין החברה לבין המשתמש /המזמין ו/או כל גורם אחר העושה שימוש באתר ו/או מקבל שירותים באתר יחול הדין הישראלי בלבד.
10.2 לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל עניין הקשור במערכת היחסים שבין החברה לבין המשתמש/המזמין ו/או כל גורם אחר העושה שימוש באתר ו/או מקבל שירות באתר.

11. הוראות כלליות :
11.1 המשתמש/המזמין מוותר בזאת על כל זכות קיזוז, עיכוב, עיכבון וכיו”ב כלפי החברה.
11.2 כותרות מסמך תנאי שימוש זה וחלוקתו לסעיפים נועדו לשם הנוחיות בלבד ולא ישמשו או ישפיעו על פרשנותו.
11.3 מסמך תנאי שימוש זה מבטא את ההסכמות וההתניות המלאות והממצות שהוסכמו בין הצדדים בקשר לנושאים הנדונים בו והוא, מחליף וגובר על כל מצג, הסכם, משא ומתן, נוהג, זיכרון דברים, מזכר עקרונות, הצעה, מפרט, סיכום דיון, מכתב כוונה והתחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, ששררו או הוחלפו בנושאים האמורים בין הצדדים קודם חתימתו של הסכם זה.
11.4 כל ויתור מצידה של החברה על זכות כלשהי מהזכויות המוקנות לה לפי מסמך תנאי שימוש זה ו/או על סעד כלשהו העומד לרשותה, לא יהיה לו תוקף אלא אם נעשה במפורש, בכתב, ובחתימת החברה, ובכל מקרה לא ייחשב כתקדים לעניין כל זכות או סעד אחרים בעתיד, ובכל מקרה לא ישחרר את המשתמש/מזמין מכל אחריות המוטלת עליו על פי תנאי שימוש אלו.
11.5 הודעות בהתאם לתנאי שימוש אלו יימסרו בכתב באמצעות מסירה אישית, הודעת דוא”ל, בפקס או במסרון למשתמש/למזמין, בהתאם לפרטי הקשר של החברה המצוינים להלן ופרטי יצירת הקשר של המשתמש/המזמין כפי שיסופקו על ידו במועד הרישום לאתר.

נגישות
  • טרם נוספו מוצרים.

שלח לנו מסר, ונחזור אליך בהקדם